„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – prolhaný úřad

V jednom dřívějším příspěvku jsem zmínil, jak úřad lže – a to dokonce před soudem. Dnes se budu věnovat jen těm nejočividnějším lžím, které úřad soudu zaslal jako odpověď na mou žalobu a následné odvolání. Uvedené lži se pak staly příčinou pro podání další žaloby.

Vzhledem k obsáhlosti a nezáživnosti materiálů budu zde některé lži prokazovat jen zmínkou. V případě nějakého sporu jsem však schopen prokázat každou uvedenou lež i detailně. Můj závěr: pod dohledem takto prolhaného úřadu nelze dál provozovat jakoukoliv činnost.

Lež 1.

„Skutečnost, že HS HMP nakonec k žádosti žalobce ze dne 28.4.2015 vydala dne 10.6.2015 souhlasné závazné stanovisko pro původní (neupravený) projekt, pak podle názoru žalovaného svědčí tomu, že ručně načrtnuté návrhy změn v projektu byly pouze nezávazným výsledkem diskuze mezi žalobcem a zaměstnankyněmi HS HMP nad předmětným projektem. Pokud by mělo jít o výkon státní moci, HS HMP by žalobci vydala nesouhlasné závazné stanovisko.“

Důkaz lži:
Na úřad jsem podával projekt s ručními úpravami, které se týkaly změn v rozmístění vybavení. Úřad mi k předloženému projektu poslal doplňující otázky. K jedné otázce jsem odpověděl takto: “Pro hrubé čištění ovoce a zeleniny je určen přesunutý dřez do místnosti G07.” Vzhledem k tomu, že jsem následně získal souhlas, přesun dřezu do jiné místnosti nevadil, tedy souhlas jsem získal k upravenému projektu.

Lež 2.

„K námitce, že HS HMP označila návštěvu žalobce ze dne 6.10.2014 za nezávaznou konzultaci projektu, ačkoliv tomu tak podle jeho názoru nebylo, žalovaný uvádí, že ze spisového materiálu plyne, že se jednalo pouze o informativní konzultační schůzku žalobce se zaměstnankyněmi HS HMP nad projektem, jelikož jejím výsledkem (ať už bezprostředním, či jinak časově souvisejícím) nebylo ani podání žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci, ani jiná úřední listina (protokol, záznam atp.).“

Důkaz lži:
Má návštěva úřadu byla původně označena jako konzultace nad stavebními úpravami (citace z úředního dokumentu: „Jelikož jste v minulosti nezávazně konsultovali na našem pracovišti stavební úpravy za účelem zřízení cukrářské výrobny v suterénu bytového domu …“), přičemž stavba jako taková byla již hotová. Ve svých stížnostech jsem jasně zdůrazňoval a také zdůvodňoval, že na jakékoliv konzultaci v uvedeném smyslu jsem neměl ani nemohl mít zájem. Tvrzení se stává lží proto, že jsem tuto interpretaci ve svých stížnostech, i v žalobě, několikrát jasně vyvracel, ale úřad toto tvrzení stále dokola v různých obměnách opakuje.

Lež 3.

„O záměru žalobce zřídit pekařskou a cukrářskou výrobu se HS HMP podle tvrzení žalobce ve spisu dozvěděla v říjnu r. 2014, kdy žalobce navštívil HS HMP údajně z důvodu, aby se dozvěděl, jak má podat žádost o závazné stanovisko HS HMP pro ohlášení změny bytového prostoru na nebytový. Žalobce tedy žádal od HS HMP konzultaci. Při uvedené návštěvě žalobce předložil HS HMP projekt provozovny, v němž HS HMP shledala nedostatky, které v projektu vyznačila.“ a dále: „Žalobce uvádí, že návštěvu HS HMP nepovažoval za konzultaci…“

Důkaz lži:
Nejprve pracovnice hygienické stanice (po mé první návštěvě úřadu) tvrdila, že jsme nezávazně konzultovali stavební úpravy (lež 2). Když jsem toto tvrzení vyvrátil doložením, že stavba byla již provedena, tedy jsme nemohli mít žádný zájem na takové konzultaci, došlo ke změně tvrzení na konzultaci nad projektem. Toto tvrzení je pak vyvráceno lží 1, kde je potvrzeno, že původní projekt byl v pořádku. Tedy neexistoval ani z jedné strany důvod k takové konzultaci a tzv. nalezené nedostatky v projektu jsou výsledkem svévolného jednání úřednic při mé první návštěvě hygienické stanice.

Lež 4.

„Žalobce poté až do 28.9.2015 provozoval pekařskou a cukrářskou výrobu, kterou ukončil až když stavební úřad pro neprovedení všech úprav objektu jeho užívání k potravinářské výrobě zakázal.“ A dále: „Žalobce pak dál provozoval potravinářskou výrobu až do září r. 2015.“

Důkaz lži:
Stavební úřad zakázal užívání prostor do dvou dnů od doručení výzvy. Tuto výzvu jsme plně dodrželi. Úřad nemůže mít žádný relevantní důkaz o takovém našem konání. Navíc toto tvrzení považuji za křivé obvinění z porušování zákazu stavebního úřadu.

Lež 5.

„Ze spisové dokumentace nadto plyne, že žalobce nepostupoval v součinnosti s HS HMP, až jej k tomu tento správní úřad vyzýval, přičemž žalobce vycházel z nesprávného předpokladu, že lze nejprve zahájit potravinářskou výrobu a až někdy poté vyřídit věc s úřady, jak sám ve spisu uváděl.“

Důkaz lži:
Ve své stížnosti na jednání pracovnic HS HMP jsem uvedl doslova toto: „V dobré víře (ale v omylu, z chybného pochopení informací ze stavebního úřadu) jsem měl za to, že mohu provést úpravy a úřady vyřídit až poté. Zahájil jsem tedy přestavbu prostor pro podnikání.“ Tedy úředník si ani není schopen zjistit, co jsem ve skutečnosti psal a namísto toho fabuluje.

Předchozí příběh: nezájem policie
Následující příběh: aneb úřade, trhni si

 

2 Thoughts to “„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – prolhaný úřad”

Leave a Comment