„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – ukončení činnosti a stížnosti na úředníky

Souhlas od hygieny jsem měl, dal jsem tedy dohromady potřebné podklady a podal žádost na stavební úřad. Jednání hygieny mě však vytočilo natolik, že jsem byl rozhodnut si na ně stěžovat, ať stavební řízení dopadne jakkoliv.

Protože jsem neměl realizovanou ventilaci a bez příjmů z podnikání jsem už neměl prostředky na její dokončení, přistoupil jsem k problému stylem – buď získám kolaudaci s podmínkou dodělání ventilace, nebo to zabalím. Kolaudaci jsem při úřední kontrole kvůli nesouhlasu ze strany hygieny nezískal, tak jsem to zabalil.

Podal jsem nadřízenému orgánu stížnost na svévolné jednání pracovnic Hygienické stanice hlavního města Prahy pobočky Východ, z odboru hygieny výživy. Vedle popisu okolností jsem uvedl, že jejich jednání považuji za porušení § 4 odst. 1 a 2 a § 6 odst. 2 správního řádu. Dále jsem napsal o tom, jak jednaly obě pracovnice, když jsem snažil zjistit náležitosti podání žádosti:

Namísto informace o úředních postupech se mi začala paní … vrtat v projektu a projekt smetla se stolu jako špatný, začala mi ho celý přemalovávat a vymýšlet jiné uspořádání provozovny (příloha 1). Takto svévolně, bezdůvodně a proti mým zájmům změnily pracovnice účel mé návštěvy na nezávaznou konzultaci (zmínka v příloze 4). Na mou námitku, že tento projekt byl předem konzultován s paní … projektantem panem …, odpověděly pracovnice, že ho neznají.

Namísto informace, co mám udělat pro to, abych získal potřebné doklady pro stavební úřad (například: vyplňte tento formulář tak a tak, a spolu s těmi a těmi přílohami to odneste na podatelnu), jsem odcházel zcela dezorientován s tím, že je to špatně, že jsem zbytečně vyhodil peníze a že to mám prostě předělat.

[popis podání žádosti o souhlasné stanovisko] Dne 19. 5. 2015 mi přišla z hygienické stanice od pana … výzva k doplnění podkladů k dokumentaci (příloha 11). Tři z pěti bodů přitom v dokumentaci jsou, tedy je zcela zjevné, že pan … dokumentaci ani řádně nečetl (což mu trvalo 3 týdny). Odeslal jsem tedy odpověď na tuto výzvu (příloha 12). Hygienická stanice nakonec vydala souhlasné stanovisko (příloha 13) na základě předložené dokumentace, ve které došlo pouze k přesunu některých dřezů z důvodu snazšího přístupu k odpadu, nic víc. Nevidím tedy žádný rozumný důvod, proč k tomuto téměř bezproblémovému úkonu nemohlo dojít již koncem loňského roku.

Celý postup výše zmíněných pracovnic hygienické stanice se vyznačuje až neskutečnou mírou svévole a jejich jednání vyhodnocuji jako jasnou šikanu, která vytváří příznivé podmínky pro korupční jednání. Mohu-li vyloučit naprostou nekompetenci a neschopnost jmenovaných pracovnic, zůstává mi důvodné podezření, že tyto (prokorupční) podmínky nastavovaly zmíněné pracovnice záměrně, nebo alespoň vědomě.

K citované části jsem přiložil doklady prokazující, že jsem opravdu nemohl mít žádný zájem na jakékoliv konzultaci, natožpak na konzultaci nad stavebními úpravami (část jednání v omylu). O svévolném jednání obou pracovnic jsem psal v části návštěva úřadu. Připojil jsem ještě některé detaily, které jsou však v pozici slovo proti slovu, nemá tedy význam je zde rozebírat. Stížnost jsem ukončil požadavkem o přijetí takových opatření, aby se podobná situace už nikdy ani nikde neopakovala. A chtěl jsem být informován o výsledcích řešení celého případu.

Namísto omluvy, nebo aspoň jakéhokoliv pokusu o řešení problému jsem dostal od ředitelky odboru hygieny a výživy Hygienické stanice hl. m. Prahy arogantní odpověď ve stylu, že za všechny problémy si mohu sám. Za obzvláště výživné, zcela v rozporu s tím, co jsem popsal a doložil, považuji tato tvrzení:

Předběžná konzultace o záměru zřídit z bytu cukrářskou výrobnu nemůže být považována za žádost o vydání závazného stanoviska Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Dne 6.10.2014 se uskutečnila předběžná konzultace nad půdorysem prostorů s technologickým vybavením.  Při konzultaci Vám bylo doporučeno, abyste projektovou dokumentaci upravil podle konkretizovaných optimálních požadavků s ohledem na Vámi navrhovanou činnost. Provádění konzultační činnosti není povinností pracovníků Hygienické stanice hl.m. Prahy jako zaměstnanců správního úřadu, ale v zájmu urychlení a odstranění případných nedostatků jsou konzultace projektové dokumentace na vyžádání poskytovány.

Nelze souhlasit s Vaším tvrzením,  že jste nebyl informován o úředním postupu při podání žádosti o stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ke stavebnímu řízení.

Žádost o vydání stanoviska spolu s projektovou dokumentací podala s.r.o. … až dne 29. 4. 2015. Žádost nebyla úplná, proto byla s.r.o. … dne 19. 5. 2015 (čj. …) vyzvána k jejímu doplnění. Bez požadovaných údajů se nebylo možné k předložené projektové dokumentaci vyjádřit, neboť chyběl dostatek podkladů,  na základě kterých lze zhodnotit soulad s požadavky právních předpisů o ochraně veřejného zdraví. Výzva k doplnění byla řádně zdůvodněna. Jednalo se o změny, které mají zásadní význam z hlediska bezpečnosti vyráběných produktů a ochrany okolních chráněných prostorů před negativním vlivem provozovny.

K odbornosti pracovníků uvádím toto: Konkrétní požadavky, které pracovnice Hygienické stanice hl. m. Prahy uplatňovaly, vycházejí z odborné dlouhodobé zkušenosti a znalosti navrhované činnosti, z detailní znalosti zásad správné výrobní a hygienické praxe s ohledem na dopad na zdraví spotřebitelů této epidemiologicky závažné činnosti a tím i bezproblémového podnikání.

O odborné erudici napadených pracovnic naopak svědčí e-mailová korespondence pracovnice Hygienické stanice hl. m. Prahy s …

Po přešetření věci a na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že Vaši stížnost nelze považovat za oprávněnou. Pracovnice konaly nad rámec svých povinností, když poskytly nezávaznou konzultaci k zamýšlenému projekčnímu záměru. Jejich postup, který jiné subjekty vyhledávají a považují za velmi přínosný, jak plyne z pochval některých subjektů, které konzultace absolvovaly, svědčí o tom, že postupovaly odborně správně. Jakýkoli náznak korupčního jednání považuji naprosto za vyloučený a Vaše vyslovené podezření na prokorupční jednání za nepodložené a urážlivé.

Takže bezdůvodné uvedení v omyl a z toho plynoucí nesmyslné zdržení je interpretováno jako konzultační činnost nad rámec povinností zaměstnanců úřadu v rámci urychlení jednání, nepodání informací o existenci žádosti o souhlasné stanovisko a způsobu jejího vyplnění je interpretováno jako úplné informování. Popisy obsažené v dodané dokumentaci jsou interpretovány jako chybějící podklady (tři zbytečné doplňující otázky). To, že jsem se důrazně ohradil proti lži, že jsem byl na nezávazné konzultaci a doložil jsem tuto skutečnost v přílohách, je zcela ignorováno. Aspoň že paní ředitelka potvrdila, že obě pracovnice jsou odborně erudované, tedy mám dobrou šanci prokázat, že obě dvě velmi dobře věděly, co dělají, když mě uváděly v omyl.

Na takto arogantní odpověď jsem poslal stížnost ještě na ministerstvo zdravotnictví, coby nadřízenému orgánu. Po téměř dvou měsících (dle zákona mají úřady na vyřízení stížnosti 60 dnů) jsem obdržel od náměstka ministra a hlavního hygienika ČR odpověď, která byla lehce umírněnější co se týče arogance, nicméně princip veškerých pochybení výlučně na mé straně byl zachován, má stížnost byla opětovně odmítnuta.

§ 4 odst. 1 správního řádu zní: “Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.” O nějakém vyjití vstříc ze strany úřadu nemůže být ani řeč. Úředníci mi způsobili škodu, dle všeho vědomě, a když jsem si dovolil označit toto jednání jako prokorupční, ještě se paní ředitelka ráčí urážet. Namísto řešení nesprávného jednání podřízených pracovníků jsou tyto pracovnice ještě chváleny. Toto není služba veřejnosti – od této zkušenosti je v mých očích celý úřad prolezlý korupcí od sklepa až po střechu. Úřad zjevně nemá nejmenší zájem řešit svévolné jednání svých zaměstnanců, nezbývá tedy, než celý případ předat policii v podobě trestního oznámení a soudu jako žalobu.

Tento příběh je hlavní příčinou vzniku webu uredniciskodi.eu.

Předchozí příběh: získání souhlasného stanoviska
Následující příběh: soud

 

2 Thoughts to “„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – ukončení činnosti a stížnosti na úředníky”

  1. […] příběh: ukončení činnosti a stížnosti na úředníky Následující příběh: trestní […]

     
  2. […] Předchozí příběh: jednání v omylu Následující příběh: ukončení činnosti a stížnosti na úředníky […]

     

Leave a Comment