EET a udavačský web

V souvislosti s nastartováním EET v prosinci 2016 jsem poslal na Finanční správu následující dotaz dne 5.12.2016:

Dobrý den,

v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace:

  1. Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z kontrolních hlášení DPH proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
  2. Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z EET proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
  3. Jakým způsobem se došlo k tomu, že po plném zavedení EET se vybere o 18 miliard více? Je v úvaze započten i předpokládaný náklad na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek pro ty, kteří z důvodu zavedení EET se svým podnikáním skončí (včetně jejich případných zaměstnanců)?
  4. Na koho a jakým způsobem se může podnikatel obrátit v případě, že pojme podezření, že data z kontrolních hlášení DPH nebo EET byla jakýmkoliv způsobem zneužita? Čím je nutné doložit takové podezření?

Odpovědi na výše uvedené dotazy hodlám zveřejnit na internetu, a to zejména kvůli bodu 4.

Dne 9.12.2016 jsem poslal tamtéž další dotaz:

Na daňovém portálu je stránka určená k nahlášení nevydané účtenky v souvislosti se systémem EET. Nahlášení je možné podat anonymně. Tato situace vede ke zvýšenému riziku spáchání trestných činů pomluvy (§ 184 tr. z. č. 40/2009 Sb.), nebo křivého obvinění (§ 345 tr.z.). Zajímá mě, jakým způsobem postupuje váš úřad v případě, že k takovému činu dojde. A to bez ohledu na to, zda se postižený o takovém skutku dozví, nebo ne. V případě, že se postižený subjekt o takovémto činu dozví a podá trestní oznámení, jaké kroky podnikne váš úřad pro dopadení pachatele uvedených trestných činů?


Dne 20.12.2016 jsem obdržel do FS následující odpověď:

Generální finanční ředitelství obdrželo dne 5. a 12. prosince 2016 Vaše žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

K Vašim žádostem Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytujeme následující informace.

1) Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z kontrolních hlášení DPH proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
Vyhodnocení došlých dat je prováděno centralizovaně za dodržení maximálních možných bezpečnostních opatření (stavebně oddělené prostory, omezený přístup pouze pro osoby s bezpečnostní prověrkou apod.). Pracovníci místně příslušných správců daně mají k dispozici omezené informace z kontrolních hlášení plátců a současně správce daně je vázán mlčenlivostí podle § 52 daňového řádu.

2) Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z EET proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup? 
Ochrana dat při výkonu působnosti orgánů Finanční správy České republiky (dále jen jako „FS“) jako správců daně tzn. i v oblasti evidence tržeb je široce založena na zákonné úrovni jak v rámci daňového řádu, tak v rámci předpisů z oblasti ochrany osobních údajů.
Zákon o evidenci tržeb prošel před jeho schválením řádným připomínkovým řízením, jehož součástí byly i připomínky Úřadu na ochranu osobních údajů. Všechny tyto připomínky byly řádně vypořádány.
Osobní údaje daňových subjektů jsou standardně zpracovávány a uchovávány v daňovém informačním systému FS ADIS, jehož součástí je i funkcionalita EET. ADIS je dle zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, prvkem kritické informační infrastruktury, a proto je vybudován a rozvíjen s ohledem na nejvyšší možný stupeň bezpečnosti informací. Opět dodáváme, že je vázán mlčenlivostí podle § 52 daňového řádu.

3) Jakým způsobem se došlo k tomu, že po plném zavedení EET se vybere o 18 miliard více? Je v úvaze započten i předpokládaný náklad na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek pro ty, kteří z důvodu zavedení EET se svým podnikáním skončí (včetně jejich případných zaměstnanců)? 
Odhad, že se vybere po náběhu všech fází EET, je konzervativní. Vychází ze zahraničních zkušeností převedených na české reálie a z dalších analýz a propočtů Ministerstva financí. Hlavní cíl evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí a zajištění férových podmínek pro všechny podnikatele. O tom, zda z důvodu fungování EET by měl někdo skončit, nemůže FS spekulovat.

4) Na koho a jakým způsobem se může podnikatel obrátit v případě, že pojme podezření, že data z kontrolních hlášení DPH nebo EET byla jakýmkoliv způsobem zneužita? Čím je nutné doložit takové podezření? 
Popis, jak postupovat, v případech, které popisujete, naleznete na níže uvedených odkazech:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/protikorupcni-linka
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/oznamovani-spachaniprotipravniho-jednani
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/kniha-podnetu-a-prani
http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovanipodani

5) Na daňovém portálu je stránka určená k nahlášení nevydané účtenky v souvislosti se systémem EET. Nahlášení je možné podat anonymně. Tato situace vede ke zvýšenému riziku spáchání trestných činů pomluvy (§ 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon), nebo křivého obvinění (§ 345 tr.z.). Zajímá mě, jakým způsobem postupuje váš úřad v případě, že k takovému činu dojde. A to bez ohledu na to, zda se postižený o takovém skutku dozví, nebo ne. V případě, že se postižený subjekt o takovémto činu dozví a podá trestní oznámení, jaké kroky podnikne váš úřad pro dopadení pachatele uvedených trestných činů?
Poctivé podnikatele FS ujišťuje, že nahlášení nevydané účtenky nebude nástrojem konkurenčního boje. Podněty se vyhodnocují v souvislosti s daty, které FSČR dostává v širších souvislostech. Aktivity FS budou směřovat na ty, kteří porušují zákon.
FS bude prošetřovat zejména podněty, ze kterých by vyplývala pochybnost o dodržování plnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb. Informace o nevydaných účtenkách budou primárně vyhodnocovat analytici FS, a to v kontextu s dalšími informacemi, které mají o poplatníkovi k dispozici. Na základě těchto analýz pak budou generovány podněty pro prověření plnění povinností daného poplatníka, a to jak při evidenci tržeb, tak daňových povinností.
V rámci analýz lze zjistit celou řadu skutečností, které eliminují velké množství nepravdivých nahlášení. V dalších případech budou tyto skutečnosti odhaleny v rámci kontrolní činnosti.
Poplatník musí především plnit své zákonné povinnosti. Samotné nahlášení nevydané účtenky není důvodem pro udělení sankce.


Odpovědi na body 1 a 2 se vcelku daly očekávat. Odpověď na bod 3 sice odkazuje na jakési blíže neurčené analýzy, avšak dovětek napovídá cosi o tom, že analýzy se zjevně nezabývaly vedlejšími dopady a z toho plynoucími náklady pro sociální systém. Nebudu zde spekulovat, počkejme si na reálná data. Odpověď na bod 5 mě však neuspokojila, proto jsem poslal dne 21.12.2016 doplňující dotaz k tomuto bodu:

Děkuji za odpověď na mé dotazy zaslané pod č. j.: …. Nejsem však spokojen s odpovědí na mou poslední otázku (označena jako č 5). Zopakuji tedy její znění: [kopie bodu 5]

Zajímám mě především, jak budete nakládat s tím, kdo se dopustí trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění skrze váš portál. Vidím tu prostor pro spáchání trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) Trestního zákoníku. Žádám o doplnění odpovědi.


Dne 5.1.2017 přišla následující odpověď:

Generální finanční ředitelství obdrželo dne 21. prosince 2016 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

[citace mého dotazu]

K Vaší žádosti Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím sdělujeme, že předestřenou situaci Finanční správa ČR dosud neřešila, neboť nemá informace o tom, že by daná situace v praxi nastala. Z tohoto důvodu není tato problematika upravena v žádném materiálu a neexistuje ani jiný obdobný záznam, který by se dané záležitosti týkal.


Jinými slovy, Finanční správa se zachovala jako hostinský, který mezi svými hosty rozeštve fanoušky dvou fotbalových klubů a pak vyloží na volně přístupný stůl ostré nože, aniž by řešil možné následky.

V této souvislosti je zajímavé, že web byl uzavřen někdy mezi 4.1 večerem a 5.1 ránem. Takže podobou udavačského webu se můžete pokochat asi už jen zde: