Hlášení černých skládek

Naši milí zákonodárci připravují další lahůdku – zákon o odpadech. V něm je velmi zajímavý § 11 – cituji první dva odstavce:

(1) Každý má povinnost na vlastní náklady předat odpad, který je soustředěn mimo zařízení určené pro nakládání s odpady a nejedná se o shromažďování odpadu (dále jen „nelegálně soustředěný odpad“), a jehož je vlastníkem, do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
(2) Každý, kdo se dozví o nelegálně soustředěném odpadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.

V části Přestupky, Přestupky fyzických osob, § 88 se píše toto:

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
j) v souvislosti s nelegálně soustředěným odpadem nesplní oznamovací povinnost podle § 11 odst. 2,
(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. a), c), e), f), j) nebo t),

Co s tím? Dle znění návrhu zákona mohu být pokutován za to, že nenahlásím nelegálně soustředěný odpad. Česká asociace odpadového hospodářství se sice vyjádřila (zdroj zde), že se to nebude týkat běžného občana, ale běžný občan není fyzickou osobou? Dle jiného zákona jasně je. Navíc dále je paragraf o podnikajících fyzických osobách. Už se mi přihodilo, že jsem byl pokutován za jakýsi přestupek se slovy, že neznalost zákona mě neomlouvá. Takže je mi jedno, co říkají nějaké interní výklady – čtu jasně, že jakožto občanovi (a jsem odlišen od podnikatele) mi vzniká nějaká povinnost, a při jejím nesplnění mi hrozí pokuta až 100 000. Na to opravdu nemám.

Zcela zjevně mi nezbude nic jiného (nezmění-li se mezitím návrh), než hlásit každý výskyt nelegálně soustředěného odpadu. Což chápu tak, že se jedná o dva nebo více kusů odpadků, které jsou mimo zařízení určené pro nakládání s odpady. Jinými slovy, jsem povinen nahlásit každý výskyt takového odpadu mimo popelnice a odpadkové koše. V Praze se uoznamuji k smrti, ale zjevně budu muset každý nelegálně soustředěný odpad zdokumentovat (nafotit) a poslat patřičné hlášení na místní úřad. Zákon je zákon a nechci se opětovně dostat do situace, kdy úředníka nebude zajímat, že jsem zákon neznal. Asi si budu muset stanovit nějaké minimální množství odpadků na jednom místě (třeba 5), jinak bych se nikam nedostal. Zároveň to vidím tak, že budu muset také žádat úřad o kompenzaci za čas ztracený dokumentací nelegálně soustředěného odpadu a sepisování oznámení. Ale co budu moct dělat jiného, když mi zákon hrozí likvidační pokutou? Nezávidím lidem bydlícím poblíž vyloučených oblastí. Tam asi bude chodit úředník od dveří ke dveřím a vybírat pokuty za nenahlášení nelegálně soustředěného odpadu od všech, kteří nesplní literu zákona…

A vám radím totéž, pokud se chcete vyhnout mastné pokutě… 🙂